Klubbens vedtægter

Print-udgave


Foreningens Formål

Foreningens formål er at udbrede og bevare kendskabet til amerikanske biler med forbrændingsmotor, samt at afholde sammenkomster og andre aktiviteter, som kan fremme fællesskabet for Foreningen. El-biler og Motorcykler optages ikke som gyldige klub-enheder.


Foreningen har hjemsted i Næstved kommune, Menstup Bygade 60, 4700 Næstved.


Medlemskab

For at blive medlem af foreningen, skal man havde interesse for amerikanske biler samt fællesskabet omkring klubbens arbejde. Medlemmer uden et amerikansk køretøj kan også blive optaget som medlemmer.§1: Optagelse

Optagelse af medlemskab vil fremstå som prøvemedlemskab de første 3 måneder.


1. I prøvetiden har bestyrelsen rettigheder til, at opsige medlemmet mod tilbagebetaling af kontingentet, hvis de vurderer at medlemmet modarbejder klubbens interesser.


2. I prøvetiden kan medlemmet frit melde sig ud og få refunderet kontingentet.


3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen afvise personer der ønsker medlemskab.


4. Medlemmet har ikke stemmeret i prøvemedlemskabsperioden.


§2: Opsigelse

Medlemskabet kan nægtes eller opsiges hvis en af nævnte forhold ikke overholdes;


1. Hvis man modarbejder foreningens formål.


2. Hvis man opføre sig således at foreningens omdømme og/eller andre personer skades. (Dette vurderes og behandles ene og alene af bestyrelsen.)


3. Hvis man har restance på Kontingent over 6 uger.


§3: Familie (Børn)

1. Børn under 18 år er automatisk medlem.


2. Børn under 18 år har ikke stemmeret.


3. Børn over 18 år skal søge optagelse i klubben som almindeligt medlem af AAC.


§4: Kontingent

1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.


2. Kontingentet fastsættes pt. til 400,00 kr. hvert halve år. Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 18 år kan blive tilknyttet samme medlemsskab til 150,00 kr. hvert halve år.


3. Dette betales d. 1/4 og d. 1/10 forud, med forfald på ovennævnte datoer.


4. Ved for sen betaling af Kontingent pålægges 50,00 kr efter 2 uger første gang, yderligere 50,00 kr efter 4 uger og efter 6 uger uden reaktion betragtes Medlem som udmeldt.


5. Ved indmeldelse midt i et halvår sættes kontingentet til månedligt, indtil næste halvår begynder.


§5: Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig senest 10 dage før den første i måneden. Resterende kontingent for perioden kan ikke tilbagebetales.


§6: Bestyrelsen

1. Bestyrelsen er Foreningens øverste myndighed; Formand, Næstformand og Kasserer vælges for en 2-årig periode. 4 resterende Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen ved en Generalforsamling i 1.kvartal hvert år.


2. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftlig med 5 ugers varsel.


3. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


4. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.


5. Endelig dagsorden fremlægges på generalforsamlingen.


§7: Generalforsamlingens Dagsorden

1. Valg af Ordstyrer og Stemmetællere.


2. Formandens beretning.


3. Fremlæggelse af regnskab fra kassereren.


4. Fastsættelse af kontingent.


5. Behandling af indkomne forslag.


6. Valg af formand (lige år).


7. Valg af næstformand (ulige år).


8. Valg af at kasserer (ulige år).


9. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 4 stk hvert år.


10. Valg af suppleanter (2 stk.).


11. Valg af regnskabskontrollanter (2 stk.).


12. Evt.


13. Formanden takker af.


§8: Afstemning

1. Stemmeret er kun for aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance.


2. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.


3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte medlemmer.


4. Vedtægtsændringer bestemmes og behandles på generalforsamlingen med flertal.


5. Vedtægtsændringer er gyldige fra den generalforsamling de er vedtaget på.


§9: Ekstraordinær Generalforsamling

1. Der kan til enhver tid indkaldes, til ekstra generalforsamling, af bestyrelsen.


2. Indkaldelsen sker når der mindst er 1/3 af medlemmerne, der skriftlig overfor for bestyrelsen udtrykker ønske herom.


3. Afholdelse af ekstra generalforsamling sker senest en måned efter begæring er fremsat for bestyrelsen.


4. Indkaldelse og dagsorden fremsendes senest 14 dage før afholdelse af den ekstra generalforsamling.


§10: Økonomi og Regnskab

1. Driften af klubben finansieres ved indtægter fra kontingenter, salg af vare og øvrige aktiviteter, samt evt. tilskud fra kommune eller andre offentlige myndigheder.


2. Klubbens regnskabsår følger generalforsamlingen.


3. Klubbens regnskab skal fremlægges og kontrolleres ved samtlige bestyrelsesmøder og fremlægges på efterfølgende klubmøde. Samt ved forlangende fra bestyrelsen på et hvert tidspunkt.


4. Den på generalforsamlingen valgte regnskabskontrollant reviderer årsregnskabet, inden det forlægges på den ordinære generalforsamling.


5. Regnskabskontrollanterne skal revidere kassebeholdning og klubbens bilag, mindst en gang hvert år.


6. Klubbens økonomiske midler indsættes på konto i bank.


7. Der kan kun hæves beløb på konto ved fakturafremlæggelse.


§11: Klubbens Ophævelse

1. Klubben kan ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


2. For vedtagelse kræves at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


3. Ved klubbens ophør går evt. overskud til velgørende formål.


4. Hæftelse : Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Sidst vedtaget: 09/02/2024